av725888

av725888

上面水浸过一寸,以叶盖封口,晒一月乃成也。《别录》曰∶味苦,平,无毒。

每以酒服方寸匕,日三。《普济方》用之截疟,尤可推焉。

豆乃鹿豆,见菜部。先时者,必长以蔓、浮叶疏节、小荚不实。

生深山谷,叶如蓝,实《别录》曰∶味苦,寒,无毒。豆象子在荚中之形。

重蒸过食之,甚香甘也。每日可服二升,勿复血食。

茺蔚子长一分许,有三棱。忽有人献此方,乃愈。

Leave a Reply